Du er her:

Mobil voldsalarm

articleimage

En mobil voldsalarm er ment å være et midlertidig tiltak for å løse akutte problemer, og er ikke ment å være av permanent karakter. Alarmen tildeles etter en totalvurdering av politiet, eventuelt i samråd med andre etater og institusjoner. Tilbudet inngår som ett av flere beskyttelsestiltak som politiet kan iverksette.

Tilbudet om voldsalarm er landsdekkende. Den trusselutsatte, eller personer på vegne av denne, må fylle ut en søknad om å få tildelt alarm. Det er ikke et krav at det skal inngis en anmeldelse.

Tildelingen skjer for tre måneder av gangen, og trusselbildet avgjør hvor lenge den personen som har blitt truet, har behov for mobil voldsalarm. Når trusselen antas å være tilstrekkelig redusert eller fjernet, skal alarmen trekkes tilbake slik at andre med beskyttelsesbehov kan benytte seg av den.

Bruk av mobil voldsalarm er aktuelt for volds- og/eller trusselutsatte personer innenfor følgende grupper:

  • Personer som er voldsutsatt eller trues av nåværende eller tidligere ektefelle/ samboer, barn, barnebarn eller andre.
  • Personer som volds- og/eller trusselutsettes når ektefelle/samboer eller andre, har permisjon fra eller har endt soning.
  • Personer/vitner som er utsatt for trusler eller forfølgelse fordi de har politianmeldt ektefelle/samboer eller andre.

Tilbudet skal sammen med andre tiltak gi volds- og/eller trusselutsatte personer en økt trygghet og bidra til å forebygge vold og trusler. Det er utarbeidet informasjonshefte og brukerveiledning for den trusselutsatte.